Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân 2022 | Chia sẻ luật

Người đăng: Dacayana Johnpaul | Ngày đăng : 17-02-2022 14:50 Xem Quy Định Đăng Bài - Bài viết sắp bị xoá

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân được quy định thế nào năm 2022. Cùng theo dõi tại Chia sẻ luật (chiaseluat.com) nhé

thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân 2022 - Chia sẻ luật

thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân 2022 – Chia sẻ luật

Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Doanh nghiệp tư nhân là: Doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Xem thêm: Giải thể doanh nghiệp là gì?

Thủ tục trước khi bắt đầu thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 70 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì trước khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Công ty trước khi muốn giải thể phải chấm dứt hoạt động của tất cả các chi nhanh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh (nếu có).

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Phòng đăng kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ qua mạng điện tử. Thời gian giải quyết trong 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh

– Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-22, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

– Quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

– Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

– Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).

– Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động quy định tại Phụ lục II-19 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương);

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).

Sau khi tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, doanh nghiệp tư nhân sẽ tiến hành tủ tục giải thể theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: https://blog.faceseo.vn/thu-tuc-giai-the-doanh-nghiep-tu-nhan-chia-se-luat/

Thủ tục chi tiết để giải thể doanh nghiệp tư nhân năm 2022

Trình tự, thủ tục giải thể DNTN được quy định tại Điều 208 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 70 Nghị định 01/2021/NĐ-CP:

“Điều 208. Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp
Việc giải thể doanh nghiệp trong trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 207 của Luật này được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

b) Lý do giải thể;

c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;

d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị;

8. Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết, quyết định giải thể theo quy định tại khoản 3 Điều này mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

9. Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp.”

3.1. Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân
Bước 1: Thông báo công khai quyết định giải thể công ty
Chủ doanh nghiệp tư nhân hay DNTN phải thông báo cho những người có quyền và lợi ích liên quan đến hoạt động giải thể doanh nghiệp khi có quyết định giải thể.

Doanh nghiệp tư nhân còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể là phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Trong thông báo này phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Doanh nghiệp cần tiến hành thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Sau khi thông tin doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể: Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp.

Bước 2: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty
Chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ tiến hành giải quyết nợ theo quy định về thứ tự thanh toán các khoản nợ như sau:

– Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

– Nợ thuế;

– Các khoản nợ khác.

Thời hạn thanh toán các khoản nợ không được vượt quá 6 tháng kể từ ngày thông qua quyết định giải thể (Điểm c khoản 1 Điều 208 Luật doanh nghiệp 2020).

Bước 3: Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân
Hồ sơ bao gồm:

– Thông báo về giải thể doanh nghiệp (theo mẫu quy định);
– Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

Sau đó, chủ doanh nghiệp, người được ủy quyền hợp pháp tiến hành nộp hồ sơ giải thể. Doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an theo quy định khi làm thủ tục giải thể.)

Bước 4: Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết, quyết định giải thể theo quy định tại khoản 3 Điều này mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3.2. Nơi tiếp nhận hồ sơ và cách thức thực hiện giải thể công ty
Doanh nghiệp có thể thực hiện nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở hay nộp gián tiếp qua đường bưu điện hoặc thực hiện qua mạng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thời gian giải quyết trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được nhận được thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.

Để được tư vấn thêm về các loại hình khác hay muốn dùng dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói thì hãy liên hệ ngay với Chiaseluat nhé

https://chiaseluat.com/thu-tuc-giai-the-doanh-nghiep-tu-nhan-moi-nhat/

0/5 (0 Reviews)

Tiếp cận 100 triệu khách hàng tiềm năng trên hệ sinh thái Faceseo

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu với Faceseo?